Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Doorklinken en haar klanten voor het maken van activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkeling. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Doorklinken deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd. 

 

Artikel 2: overeenkomsten 

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Doorklinken een aanvraag heeft gedaan en heeft betaald voor het maken van een service en Doorklinken deze opdracht heeft bevestigd.   

 

Artikel 3: rechten en plichten 

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Doorklinken en haar klant verplicht Doorklinken zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Doorklinken kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 

3.2 Met elke overeenkomst tussen en haar klant accepteert een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Doorklinken zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is. 

3.3 Als Doorklinken voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de klant, is Doorklinken van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 

 

Artikel 4: annulering of opzegging van overeenkomsten 

4.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Doorklinken kan alleen schriftelijk of per email, plaatsvinden. 

4.2 Annulering of opzegging is kosteloos mogelijk tot 24 uur nadat Doorklinken een aanvraag voor een Service heeft bevestigd. 

4.3 Bij annulering of opzegging na deze 24 uur vindt geen restitutie plaats. 

4.4 Bij annulering of opzegging van een spoedafstemming vindt geen restitutie plaats; ook niet binnen 24 uur nadat Doorklinken de spoedafstemming heeft bevestigd. 

 

Artikel 5: overmacht 

5.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Doorklinken worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 

5.2 Indien Doorklinken gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van haar verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk, waaronder e-mail, en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beĆ«indigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

5.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Doorklinken tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk. 

 

Artikel 6: tarief & betalingsvoorwaarden 

6.1 Het tarief van Doorklinken bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst. 

6.2 Alle door Doorklinken opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. 

6.3 Betalingen voor een Service moeten vooraf verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 7: aansprakelijkheid 

7.1 Doorklinken is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Doorklinken.

7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Doorklinken in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Doorklinken gemaakte services valt onder deze clausule. 

7.3 Wanneer Doorklinken is gehouden aan vergoeding van door de klant geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 

 

Artikel 8: geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

8.1 Doorklinken is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

Privacyverklaring

Doorklinken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.doorklinken.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Doorklinken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Doorklinken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

Doorklinken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

Doorklinken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doorklinken) tussen zit. Doorklinken gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Word en Mail.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Doorklinken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn 3 jaar, zodat jij als klant de gegevens opnieuw kunt opvragen mocht je ze zelf kwijt zijn geraakt.

Personalia                                                       

Adres                                      

Enzovoort                                    

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Doorklinken verstrekt die uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Doorklinken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doorklinken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van joubeschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij  een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Doorklinken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Doorklinken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]